top of page

Miejski Klub Sportowy Polonia Stal Świdnica

Rok założenia: 23 lipca 1945
Barwy: biało-zielone
Adres: ul. Śląska 35a, 58-100 Świdnica
Telefon komórkowy: 604-862-195
Adres e-mail: velrakoczy@wp.pl
NIP: 884-001-60-59
KRS: 0000095248

 

Konto główne klubu - Bank PEKAO o. Świdnica: 

08 1240 1978 1111 0010 6358 4348

Prezes: Kuba Stachurski - mkspoloniastal.swidnica@epoczta.pl

Dyrektor: Mateusz Dzień vel Rakoczy - velrakoczy@wp.pl

Stadion: Stadion Miejski w Świdnicy

Pojemność: 999 miejsc siedzących; w tym sektor kibiców gości - 100 miejsc siedzących, wymiary boiska: 105m x 68m

 

MKS Polonia-Stal Świdnica

Sztab szkoleniowy drużyny seniorów:

​Trener: Grzegorz Borowy

Kierownik: Dariusz Makówka

Fizjoterapeuta: Szymon Dereń

Trener bramkarzy: Konrad Leletko

- Klubowa polisa ubezpieczeniowa.                          - Statut klubu

Miejski Klub Sportowy Polonia Stal Świdnica

Badania medycyny sportowej w przychodni MEDYK

 

Miejski Klub Sportowy Polonia Stal Świdnica zachęca do wykonywania odpłatnych badań medycyny sportowej na podstawie podpisanej umowy na świadczenie usług dla zawodników do 23. roku życia w Zespole Usług Medycznych MEDYK Sp. z o.o w Świdnicy przy ulicy Gdyńskiej 25a.

 

Rejestracja: Gabinet Medycyny Sportowej tel. 74 852 74 72 w godzinach 7.00 - 12.00.

 

 

Wysokość płatności za treningi w sezonie 2024/2025 (kwoty miesięczne) obowiązujące od III kwartału 2024 r:

Junior Młodszy: 120 zł*

Trampkarz: 130 zł

Roczniki 2012-2015 (Młodzik i Orlik): 140 zł

Roczniki 2016-2021 (Żak, Skrzat, Smerf): 150 zł

 

- * junior młodszy opłata od 1.07.2024

- opłata 12 pełnych miesięcy w roku kalendarzowym

- zwolnienia i ulgi w szczególnych sytuacjach na podstawie złożonych wniosków

- obniżenie z powodu kontuzji przy długotrwałej nieobecności powyżej 30 dni na podstawie złożonej informacji

 

Podział grup treningowych - sezon 2023/2024 (runda jesienna):

- IV Liga Seniorów (trener Grzegorz Borowy)

- Liga Dolnośląska Juniorów Starszych (trener Patryk Paszkowski)

- Liga Dolnośląska Juniorów Młodszych (trener Przemysław Malczyk)

- Liga Dolnośląska Trampkarzy (trener Piotr Krygier)

- Liga Okręgowa Trampkarzy (trener Piotr Krygier)

- Liga Okręgowa Trampkarzy II (trener Michał Korbecki)

- Liga Dolnośląska Młodzików (trenerzy Mariusz Krupczak i Szymon Krupczak)

- Liga Dolnośląska Młodzików II (trenerzy Mariusz Krupczak i Szymon Krupczak)

- Liga Okręgowa Młodzików (trener Bartek Kulig)

- Liga Okręgowa Młodzików II (trener Bartek Kulig)

- Liga Dolnośląska Młodzików Młodszych (trener Przemysław Malczyk)

- Liga Dolnośląska Elite 2014 (trener Szymon Goździejewski)

- Grupa Naborowa Orlików 2013/2014 (trener Szymon Majcherczyk)

- Liga Dolnośląska Elite 2015 (trener Andrii Kozachenko)

- Liga Żaków 2015 (trener Andrii Kozachenko)

- Grupa Naborowa Żaków 2015 (trener Szymon Majcherczyk)

- Liga Dolnośląska Elite 2016 (trener Andrii Kozachenko)

- Grupa Naborowa Żaków 2015/2016 (trener Żenia Velychko)

- Grupa Naborowa Żaków 2016 (trener Szymon Majcherczyk)

- Grupa Naborowa Skrzatów 2017 i młodsi (trener Szymon Majcherczyk)

 

Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica rozgrywa swoje mecze na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy przy ulicy Śląskiej 35. W skład kompleksu boisk piłkarskich ŚOSiR-u wchodzą:

  • boisko główne o wymiarach 105 x 68 m, z bieżnią tartanową 400 m, czterotorową

  • boisko nr 2 o wymiarach 100 x 65 m, oświetlenie treningowe

  • boisko nr 3 o wymiarach 95 x 70 m o sztucznej nawierzchni, oświetlenie 500 lx

  • boisko nr 4 o wymiarach 95 x 60 m,

  • boisko nr 5 o wymiarach uniwersalne 40 x 20 m, o sztucznej nawierzchni. oświetlenie treningowe

  • Pojemność stadionu: 999 miejsc siedzących, w tym 100 miejsc w sektorze gości.

 

 

Regulamin stadionu

 

Zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych od nowego sezonu 2008/2009 na świdnickim stadionie będą obowiązywały odpowiednie przepisy:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300, 1a) imprezie masowej o podwyższonym ryzyku - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200,

Art. 14. 1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy. 2. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Art. 15. 1. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 5. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator imprezy masowej niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzanej imprezy masowej lub Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 7. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

Art. 16. 1. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do: 1) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2, 4) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 4a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 4b) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.), 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Art. 17. 1. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane: 1) nie wpuścić na imprezę masową: a) osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: – zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22, – zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010), b) osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-3, 2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej. 2. W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w ust. 1 przez służby porządkowe organizatora imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy lub kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, a jeżeli impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej - do Żandarmerii Wojskowej, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. 3. W sytuacji określonej w ust. 2 służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji albo Żandarmerii Wojskowej.

Art. 17a. 1. Przy sprzedaży biletów organizator masowej imprezy sportowej lub jego przedstawiciel może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 2. Organizator masowej imprezy sportowej może odmówić wstępu na masową imprezę oraz przebywania na niej osobom: 1) których dane znajdują się w bazie informacji, o której mowa w art. 20b pkt 2, 2) nieposiadającym dokumentu tożsamości, 3) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 4) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, 5) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy sportowej, 6) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację. 3. Organizator masowej imprezy sportowej może określić w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich. Odpowiedzialność za szkodę i koszty zabezpieczenia imprezy masowej

Art. 19. 1. Organizator imprezy masowej, w tym imprez odbywających się w trybie art. 9 ust. 1, odpowiada za rzeczywiste szkody, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. 2. Przepis ust. 1 dotyczy imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. 3. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 1, obejmuje równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia użytego przez Policję, Żandarmerię Wojskową, straż gminną (miejską), Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia, w związku z działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. 4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają organizatorowi imprezy masowej zestawienie i wysokość poniesionych szkód.
 

Przepisy karne

 

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2a. Organizator imprezy albo upoważniony delegat lub obserwator z ramienia właściwego związku sportowego, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję, podlega karze grzywny. 3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny. 4a. (34) Kto będąc do tego zobowiązany nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej, albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 5. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust. 3 lub 4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. tezy publikacji .

Art. 21a. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 21 ust. 2-4 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.

Art. 22. 1. W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 2-4 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową, można orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6. 2. Środek, o którym mowa w ust. 1, może być połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa na wezwanie powiatowego (miejskiego) komendanta Policji we właściwej dla miejsca zamieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej. 3. Komendant Główny Policji przekazuje organizatorom imprez masowych informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, o którym mowa w ust. 1. tezy publikacji.

bottom of page